Názvosloví montáže oken

Názvosloví montáže oken

stack of books by the window 2021 08 30 07 58 05 utc scaled

Připojovací spára

Vynechaný prostor mezi rámem okna nebo vnějších dveří a navazující stavební konstrukcí. Nejedná se o trhlinu nebo škvíru, která by vznikla nedopatřením. 

Stavební otvor

Otvor ve stavební konstrukci, který je určen pro zabudování okna, balkónových dveří nebo vchodových či interiérových dveří. 

Výrobní rozměry

Stanované vnější rozměry oken a dveří pro jejich výrobu. Skutečný rozměr okna se může drobně lišit díky povoleným výrobním odchylkám, které jsou dány možnostmi zvolené výrobní technologie. 

Impregnace (penetrační nátěr)

Jedná se zpravidla o tekutý materiál, který má za úkol zkvalitnění podkladního povrchu určeného pro následnou fixaci těsnicích materiálů.

Tepelná izolace

Jedná se o materiály, které jsou velmi špatnými vodiči tepla a výrazně omezují jeho šíření. Nejrozšířenější materiály pro utěsnění spár okolo oken jsou polyuretanové pěny. Méně se již v praxi u montáží běžných oken využívá kamenné nebo skelné vaty. Maximální povolený součinitel tepelné vodivosti izolantů je 0,1 W/m/K. 

Těsnicí materiál

Obecně materiál, který slouží ve spáře jako izolant. Podle typu spáry, tvaru spáry a požadovaného druhu utěsnění se volí vhodné materiály ze široké nabídky na trhu.

Vzduchotěsný uzávěr spáry

Část spáry, která slouží jako trvalá zábrana, znemožňující náhodné a neřízené proudění vzduchu spárou. 

Parobrzdicí uzávěr spáry

Zóna spáry vybavená takovým materiálem, který omezuje nebo zamezí pronikání vlhkého vzduchu do připojovací spáry.   

Vodotěsný uzávěr

Zpravidla se jedná o část připojovací spáry vystavené povětrnosti. Materiály, které zde najdou uplatnění, spadají do kategorie pojistných hydroizolací.

Nosná podložka

Prvek přenášející hmotnost a síly od okna do stavební konstrukce.

Distanční položka

Prvek vymezující prostor mezi rámem okna a ostěním. Zpravidla plastová, aby se v připojovací spáře mohla zanechat a zůstala stálá.

Pásová okna

Pruh oken složených ze dvou a více samostatných oken umístěných vedle sebe. Například pomocí spoje oken malé „h“.

Okenní parapet

Prvek zakrývající vrchní část parapetního zdiva v interiéru nebo exteriéru a navazující na okenní rám. 

Kotvicí prvek

Tímto se označují mechanické nebo chemické kotvy, které mají za úkol trvale zafixovat ve správné poloze okna a dveře.

Dále je rozlišujeme na:

Pásová kotva

Pro kotvení rámů se osvědčily jednostranné páskové kotvy, s ohledem na eliminaci tepelných mostů. Kotva přenáší pouze zatížení působící kolmo na rovinu rámu. Vzdálenosti mezi rámem a stěnou je vhodné vymezit podložkou. Jedná se o neprůchozí způsob kotvení, kdy oproti okenním šroubům či rámovým hmoždinkám nedochází ke kompletnímu provrtání okna. Kotevní plech je pouze nacvaknut, v případě PVC oken, nebo přišroubován krátkým vrutem k boční části rámu okna. Plechy by měly být ošetřeny vůči korozi pomocí galvanického zinkování.

Rámová hmoždinka

Jednoznačně nejrozšířenější a nejvíce používaný kotevní prvek u nás použitelný do většiny stavebních materiálů. Okenní šourb je možné použit i v dutých cihlách. Naproti tomu je rámová hmoždinka vhodná pouze pro použití do betonu, kamene, cihly a plných tvárnic. Okenní šroub tzv. turbošroub má průměr 7,5 mm a je dodáván v různých délkách. Hlava šroubu je většinou zápustná nebo válcová. Vhodná povrchová úprava proti korozi je stříbrné chromátování. V případě použití obou těchto kotev je potřeba se vyvarovat vrtání otvorů ve spodní části PVC profilů, jestliže to konkrétní případ umožňuje. Kotvení u některých profilů totiž prochází skrz část, která slouží k odvodu zatečené vody. Pokud je ale potřeba z nějakého důležitého důvodu skrz tuto část vrtat, musí být poté hlava šroubu a vzniklý otvor pečlivě utěsněny.  Doporučené minimální hloubky zapuštění šroubu do různých podkladů:

  • beton: min. 30 mm
  • plná cihla: min. 50 mm
  • plná tvárnice: min. 50 mm
  • děrovaná cihla: min. 70 mm

Zakládací profil upevněný do zdi pomocí plastové hmoždinky nebo chemické kotvy 

Kovový nebo plastový profil bývá osazován v rovině probíhající izolace nebo při nerovném parapetu. Zajišťuje prostor pro tepelnou izolaci pod vnějším parapetem. Řešením pro ukotvení profilu do zdi je kvalitní nylonová hmoždinka, opkud se jedná o duté materiály. Pokud je nejdůležiějším faktorem vysoká zátěž, způsobená váhou okna, je nejlepší použít systém chemických malt. Jedná se o nejmodernější způsob kotvení, vhodný pro plné i duté materiály. Jedná o dvoukomponentní chemické malty, složené ze syntetické pryskyřice a tvrdidla. Do předvrtaného otvoru se injektuje chemická malta a poté vloží ocelový svorník, závitová tyč nebo šroub vhodného tvaru a rozměru.

Úhelník 

Použití v rovině probíhající izolace. Je nutné dostatečně dimenzovat úhelníku, zajistit překrytí profilu tepelnou izolací, ochranu vůči korozi a dodržet konstrukční podklady výrobce kotvení. Statické posouzení se doporučuje. Vnitřní fóliový uzávěr připojovací spáry nesmí být porušen stykem s kotvicí konzolou. Je nutné zajistit, aby kotvicí úhelník nezasahoval k vnějšímu poloprofilu rámového profilu. 

Osazovací rám

Osazovací rám je montován během výstavby a umožňuje pozdější instalaci otvorové výplně. Osazovací rám umožňuje snadno vzájemný pohyb stavební konstrukce a okna nebo dveří. Požadavky na kotvení, přenos sil a  zabudování pomocného osazovacího rámu jsou stejné jako na okenní rám v jiných případech.

Zdroj: montazokna.cz


Warning: Undefined variable $author_id in /home/customer/www/domo-okna.cz/public_html/wp-content/themes/aora/inc/functions-frontend.php on line 139